Vytvořte fakturu

CELLTEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.01.2017
Basic information
Obchodní název CELLTEX
IČO 31327052
TIN 2020363972
DIČ SK2020363972
Datum vytvoření 29 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CELLTEX
Mokráň záhon 2
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 26 211 075 €
Zisk -291 779 €
Kapitál 11 870 760 €
Vlastní kapitál 644 557 €
Kontaktní informace
Email celltex@celltex.sk
Telefon(y) 0245646152, 0245943087, 0245943211, 0245943621, 0245943622, 0245943718, 0245944133, 0245944213, 0245
Fax(y) 0245943621
Date of updating data: 21.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 16,241,775
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,092,155
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,587,155
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 295,875
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 427,638
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 863,642
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 505,000
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 505,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,114,945
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 726,055
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 37,400
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 688,655
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 10,468,050
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 10,468,050
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,891,064
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,650,980
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,650,980
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 637
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 238,788
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 659
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 29,776
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,420
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 18,356
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 34,675
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 9,749
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 24,926
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,241,775
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 71,064
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 580,894
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 580,894
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 500,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 58,090
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 58,090
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -776,141
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,076,907
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,853,048
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -291,779
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,170,711
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,686,422
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 4,449,787
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,022
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 14,589
12. Odložený daňový závazek (481A) 219,024
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,287,205
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,649,444
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,649,444
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 5,528,891
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,397
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 16,709
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 75,764
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 42,040
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,574
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 29,466
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,052,733
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 102,311
Date of updating data: 21.01.2017
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 26,211,075
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 17,414,981
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 312,273
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,860,334
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 623,487
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,427,398
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 15,971,267
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 101,832
D. Služby (účtová skupina 51) 991,772
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 540,295
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 394,290
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 135,472
4. Sociální náklady (527, 528) 10,533
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 14,987
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 277,868
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 277,868
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 7,853,413
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 675,964
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -216,323
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 662,383
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 105
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 103
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 110,223
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 95,618
2. Ostatní náklady (562A) 95,618
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 880
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 13,725
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -110,118
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -326,441
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -34,662
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -37,542
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -291,779
Date of updating data: 21.01.2017
Date of updating data: 21.01.2017