Vytvořte fakturu

SKAR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SKAR
IČO 31327389
TIN 2020314714
DIČ SK2020314714
Datum vytvoření 02 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SKAR
Pribylinská 4
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 714 008 €
Zisk 32 498 €
Kapitál 474 438 €
Vlastní kapitál 69 805 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911475758
Fax(y) 0263838972
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 283,802
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 44,987
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 44,987
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 44,987
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 237,499
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 24,716
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 24,716
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 159,945
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 159,945
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 159,945
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 52,838
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 852
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 51,986
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,316
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,316
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 283,802
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 102,304
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Emisní ážio (412) 0
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 0
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 4,024
2. Ostatní fondy (427, 42X) 4,024
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 59,143
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 59,143
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32,498
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 181,498
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,562
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,562
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 109,936
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 64,902
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,902
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,318
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,151
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,176
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28,389
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 70,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 0
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 714,008
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 714,008
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 0
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 667,156
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 470,168
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,145
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 39,484
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 110,758
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 80,329
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 28,387
4. Sociální náklady (527, 528) 2,042
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 908
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 27,693
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 27,693
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 0
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 46,852
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 186,211
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 0
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 0
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku z přidružené subjekty (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančního majetku v přiměřené účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (666A) 0
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,085
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 30
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 0
2. Ostatní náklady (562A) 30
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,055
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,078
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 42,774
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 10,276
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 10,276
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 0
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 32,498
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31327389 TIN: 2020314714 DIČ: SK2020314714
 • Sídlo: SKAR, Pribylinská 4, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Červenec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Slavomír Kobza Na Slanci 7/12744 Bratislava 831 52 27.06.1997
  Magdaléna Kobzová Trnavská 16 Bratislava 30.01.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Slavomír Kobza 6 639 € (100%) Na Slanci 7/12744 Bratislava 831 52
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.05.2015Nové sidlo:
   Pribylinská 4 Bratislava 831 04
   20.05.2015Zrušené sidlo:
   Kubínska 70 Bratislava 851 01
   25.10.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Slavomír Kobza Na Slanci 7/12744 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 27.06.1997
   24.10.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Slavomír Kobza Vajnorská 98 F Bratislava
   30.01.2001Nový štatutárny orgán:
   Magdaléna Kobzová Trnavská 16 Bratislava
   29.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Kelley Luhačovická 2 Bratislava
   18.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Slavomír Kobza Na Slanci 7/12744 Bratislava 831 52
   17.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Slavomír Kobza Vavilovova 26 Bratislava
   27.06.1997Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj zdravotníckej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej činnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja, iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Kelley Luhačovická 2 Bratislava
   Ing. Slavomír Kobza Vajnorská 98 F Bratislava
   26.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Kelley Šancová 23 Bratislava
   Ing. Slavomír Kobza Vavilovova 26 Bratislava
   29.10.1996Nové sidlo:
   Kubínska 70 Bratislava 851 01
   28.10.1996Zrušené sidlo:
   Mánesovo námestie 2 Bratislava 851 01
   27.12.1994Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľudovít Kelley Šancová 23 Bratislava
   26.12.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   05.10.1993Nové sidlo:
   Mánesovo námestie 2 Bratislava 851 01
   04.10.1993Zrušené sidlo:
   Urxova 1 Bratislava 823 26
   01.09.1993Noví spoločníci:
   Ing. Slavomír Kobza Vavilovova 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   31.08.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Slavomír Kobza Vavilovova 26 Bratislava
   Ing. Michaela Korvasová Tokajícka 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michaela Korvasová Tokajícka 20 Bratislava
   02.07.1992Nové obchodné meno:
   SKAR s.r.o.
   Nové sidlo:
   Urxova 1 Bratislava 823 26
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj laboratórnej, meracej a kancelárskej techniky
   poskytovanie konzultačných, poradenských a marketingových služieb
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti chemického a potravinárskeho priemyslu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Slavomír Kobza Vavilovova 26 Bratislava
   Ing. Michaela Korvasová Tokajícka 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Slavomír Kobza Vavilovova 26 Bratislava
   Ing. Michaela Korvasová Tokajícka 20 Bratislava