Vytvořte fakturu

A - Z STROJ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.05.2016
Basic information
Obchodní název A - Z STROJ
IČO 31327397
TIN 2020296773
DIČ SK2020296773
Datum vytvoření 01 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A - Z STROJ
Trenčianska 66
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 040 048 €
Zisk 91 761 €
Kapitál 394 470 €
Vlastní kapitál 29 030 €
Kontaktní informace
Email obchod@a-zstroj.sk
webové stránky http://www.a-zstroj.sk;http://www.azstroj.sk
Telefon(y) +421253632383, +421253632382, +421253419293, +421253412413, +421253412432, +421253632381
Mobile(y) +421911447907, +421903447903
Fax(y) 0253416586
Date of updating data: 30.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 466,538
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 99,321
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 146
2. Software (013) - /073, 091A/ 146
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 99,175
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 58,879
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 16,647
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 23,649
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 364,019
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 238,280
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 238,280
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 34,273
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 19,830
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,830
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,443
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 91,466
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,947
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 83,519
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,198
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,198
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 466,538
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 191,364
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,972
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,972
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,660
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,337
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,337
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 82,634
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 82,634
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 91,761
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 275,174
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 788
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 788
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 270,882
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 12,926
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,926
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 235,073
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,357
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,931
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,595
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,504
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,504
Date of updating data: 30.05.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,040,048
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,018,986
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 20,965
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 97
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 945,355
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 761,563
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 44,364
D. Služby (účtová skupina 51) 70,261
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 59,382
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 40,855
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,229
4. Sociální náklady (527, 528) 3,298
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,035
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,184
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,184
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,566
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 94,693
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 163,763
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 119
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 10
XII. Kurzové zisky (663) 109
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,048
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,177
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,871
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,929
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 91,764
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 91,761
Date of updating data: 30.05.2016
Date of updating data: 30.05.2016