Vytvořte fakturu

CQ Service - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CQ Service
IČO 31328288
TIN 2020317508
DIČ SK2020317508
Datum vytvoření 15 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CQ Service
Sabinovská 10
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 539 360 €
Zisk -50 069 €
Kapitál 448 589 €
Vlastní kapitál 361 112 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421248204930, +421248204911, +421248204912
Mobile(y) +421903799866, +421903130438, +421903779491, +421904552905, +421903775494, +421903775493, +421903789668, +421903790409
Fax(y) 0248204912
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 420,901
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 17,191
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 17,191
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,191
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 401,973
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 31,569
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 31,569
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 108,965
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 102,291
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,291
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,674
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 261,439
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,614
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 259,825
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,737
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,737
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 420,901
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 310,643
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 26,556
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 26,556
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,801
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,656
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 2,656
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 328,099
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 574,148
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -246,049
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -50,469
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 110,204
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 195
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 195
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 856
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 856
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 109,153
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 78,954
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 78,954
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,479
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,165
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,555
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 54
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 54
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 539,360
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 369,879
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 169,481
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 586,681
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 271,702
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,128
D. Služby (účtová skupina 51) 66,651
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 158,823
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 114,853
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 40,202
4. Sociální náklady (527, 528) 3,768
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 625
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,329
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,329
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 423
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 66,000
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -47,321
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 189,879
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,362
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,357
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,357
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,645
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 73
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,572
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,283
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -49,604
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 465
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 42
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 423
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -50,069
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015