Vytvořte fakturu

OSVETLENIE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.09.2016
Basic information
Obchodní název OSVETLENIE
IČO 31328296
TIN 2020293847
DIČ SK2020293847
Datum vytvoření 09 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OSVETLENIE
Hraničná 18
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 493 681 €
Zisk -4 361 €
Kapitál 304 666 €
Vlastní kapitál 67 461 €
Kontaktní informace
Email osvetlenie@azet.sk
Telefon(y) +421264369402, +421264285681, +421264462391, +421264462392
Mobile(y) +421905537796, +421905525721, +421907784704
Date of updating data: 28.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 316,826
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,886
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,886
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,886
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 310,760
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 21,385
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 21,385
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 126,855
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 126,740
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 126,740
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 115
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 162,520
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 808
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 161,712
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,180
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 685
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 495
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 316,826
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 65,292
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 35,203
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 35,203
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 12,410
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,873
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,873
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 19,167
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 19,167
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,361
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 251,379
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,732
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 115
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,617
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 243,354
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 102,372
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 102,372
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 91,603
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,366
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,856
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,064
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,093
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,293
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,293
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 155
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 155
Date of updating data: 28.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 482,933
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 493,681
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 540
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 482,393
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,559
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,189
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 491,993
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 146,741
D. Služby (účtová skupina 51) 216,153
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 117,914
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 85,843
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 28,923
4. Sociální náklady (527, 528) 3,148
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,520
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,755
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,755
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -8,312
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,222
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,688
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 120,039
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 920
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 108
2. Ostatní náklady (562A) 108
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 812
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -916
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 772
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,133
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,133
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,361
Date of updating data: 28.09.2016
Date of updating data: 28.09.2016