Vytvořte fakturu

ISPA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.01.2016
Basic information
Obchodní název ISPA
IČO 31328717
TIN 2020300777
DIČ SK2020300777
Datum vytvoření 21 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ISPA
Kopčianska 92
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 042 387 €
Zisk 27 380 €
Kapitál 2 649 845 €
Vlastní kapitál 1 786 109 €
Kontaktní informace
Email ispa@ispa.sk
webové stránky http://www.ispa.sk;http://www.jcdecaux.sk
Telefon(y) +421268207523, +421268207533, +421268207514
Fax(y) 0268207556
Date of updating data: 05.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,514,590
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,490,249
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 47,667
2. Software (013) - /073, 091A/ 47,667
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 942,582
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 310
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 941,842
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 430
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 500,000
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 500,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 989,859
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 37,857
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 37,857
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 718,367
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 716,668
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 716,668
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,699
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 233,635
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,966
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 225,669
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 34,482
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 34,480
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,514,590
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,813,489
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 195,513
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 195,513
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 19,551
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,551
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,571,045
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,571,045
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 27,380
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 692,061
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 119,024
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 24,343
12. Odložený daňový závazek (481A) 94,681
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 444,933
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 337,668
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 337,668
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,098
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 106,167
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 127,844
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 34,014
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 93,830
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 260
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 9,040
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 9,040
Date of updating data: 05.01.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,042,387
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,627,910
V. Aktivace (účtová skupina 62) 26,693
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,200
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 382,584
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,981,715
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 89,285
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 1,846
D. Služby (účtová skupina 51) 2,691,516
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 701,254
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 543,504
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 162,549
4. Sociální náklady (527, 528) -4,799
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 36,215
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 341,914
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 341,914
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 56,674
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 63,011
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 60,672
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 871,956
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 505
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 504
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 504
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,190
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,188
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,685
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 58,987
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 31,607
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 73,249
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -41,642
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 27,380
Date of updating data: 05.01.2016
Date of updating data: 05.01.2016