Vytvořte fakturu

EUROFINS BEL/NOVAMANN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.05.2016
Basic information
Obchodní název EUROFINS BEL/NOVAMANN
IČO 31329209
TIN 2020297697
DIČ SK2020297697
Datum vytvoření 28 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROFINS BEL/NOVAMANN
Komjatická 73
94002
Nové Zámky
Financial information
Prodej a příjem 7 157 580 €
Zisk 244 833 €
Kapitál 4 912 437 €
Vlastní kapitál 3 075 985 €
Kontaktní informace
Email Info@eurofins.sk
Date of updating data: 06.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,313,193
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,590,649
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 12,132
2. Software (013) - /073, 091A/ 12,132
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,110,696
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 188,372
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,192,458
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 656,375
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 73,491
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 467,821
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 467,821
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,706,275
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 50,974
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 50,974
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 87,015
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 87,015
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 868,329
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 859,738
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 121,324
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 738,414
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,167
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,424
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 699,957
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,048
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 692,909
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 16,269
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 617
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,179
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 11,473
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,313,193
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,319,093
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 165,971
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 165,971
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 7,339
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 20,899
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 20,899
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 71,750
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 5,362
2. Ostatní fondy (427, 42X) 66,388
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 242,951
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 242,951
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,565,350
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,565,350
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 244,833
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 994,100
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 49,251
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 47,063
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 2,188
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 62,406
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 62,406
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 715,969
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 365,131
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 118,120
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 247,011
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,495
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 116,744
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 79,336
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 118,482
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28,781
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 166,379
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 41,614
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 124,765
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 95
Date of updating data: 06.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 7,110,882
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,157,580
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 405
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,110,477
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 27,813
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,885
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,815,432
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 366
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 846,091
D. Služby (účtová skupina 51) 2,126,931
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,227,076
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,341,910
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 776,944
4. Sociální náklady (527, 528) 108,222
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 16,533
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 539,598
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 539,598
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 5,280
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 31,229
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,328
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 342,148
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,137,494
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,879
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 75
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 75
XII. Kurzové zisky (663) 4,804
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,551
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 11,278
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 7,569
2. Ostatní náklady (562A) 3,709
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,715
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,558
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,672
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 327,476
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 82,643
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 117,167
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -34,524
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 244,833
Date of updating data: 06.05.2016
Date of updating data: 06.05.2016