Vytvořte fakturu

Slovak Parcel Service - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.10.2016
Basic information
Obchodní název Slovak Parcel Service
IČO 31329217
TIN 2020351993
DIČ SK2020351993
Datum vytvoření 27 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovak Parcel Service
Senecká cesta 1
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Prodej a příjem 35 527 458 €
Zisk 1 656 473 €
Kapitál 25 055 554 €
Vlastní kapitál 13 408 758 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0216877, 0248707309
Fax(y) 0248707117
Date of updating data: 06.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 26,735,622
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 13,908,432
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 24,248
2. Software (013) - /073, 091A/ 24,248
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 13,884,184
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,865,896
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,467,699
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,023,071
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,285
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 526,233
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,709,472
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 118,153
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 118,153
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,044,720
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,251,290
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,123,858
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,127,432
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 3,700,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 86,406
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,024
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,546,599
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,770
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,542,829
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 117,718
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 105,766
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 11,952
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,735,622
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,951,348
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 11,496
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,496
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 2,259
2. Ostatní fondy (427, 42X) 2,259
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 14,274,481
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 14,274,481
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,656,473
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,779,179
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,250,604
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 1,104,483
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 36,440
12. Odložený daňový závazek (481A) 109,681
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 219,301
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 219,301
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,793,227
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,311,383
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,230
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,279,153
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 689,885
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 227,848
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 145,374
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 418,737
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 516,047
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 87,470
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 428,577
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 5,095
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 5,095
Date of updating data: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 34,795,027
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 35,527,458
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 34,795,027
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 30,543
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 701,888
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,115,142
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 950,395
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 17,012
D. Služby (účtová skupina 51) 25,673,319
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,083,474
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,800,161
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,238,444
4. Sociální náklady (527, 528) 44,869
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 57,905
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 990,774
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 990,774
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 13,591
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 57,096
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 271,576
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,412,316
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,154,301
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 38
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,344
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1,132
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 212
XII. Kurzové zisky (663) -1,306
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 153,713
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 34,818
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 30,781
2. Ostatní náklady (562A) 4,037
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,730
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 117,165
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -153,675
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,258,641
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 602,168
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 515,876
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 86,292
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,656,473
Date of updating data: 06.10.2016
Date of updating data: 06.10.2016