Vytvořte fakturu

RAJO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.10.2016
Basic information
Obchodní název RAJO
IČO 31329519
TIN 2020328629
DIČ SK2020328629
Datum vytvoření 01 Srpen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo RAJO
Studená 35
82355
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 156 516 642 €
Zisk 1 045 193 €
Kapitál 79 497 365 €
Vlastní kapitál 23 291 375 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0249225207, 0249225500, 0249225206
Fax(y) 0249225332
Date of updating data: 12.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 77,985,425
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 47,143,428
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 318,077
2. Software (013) - /073, 091A/ 308,803
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 9,274
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 45,766,869
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,783,778
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 18,539,399
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 21,259,753
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 660,848
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,838,691
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 684,400
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,058,482
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,058,482
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 30,758,491
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 11,492,483
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,143,088
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 83,540
3. Výrobky (123) - /194/ 4,417,147
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 848,708
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 17,405,226
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 17,192,473
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,235,478
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,956,995
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 183,179
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 29,574
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,860,782
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,235
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,851,547
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 83,506
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 83,506
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 77,985,425
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,249,488
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 30,748,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 30,748,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 81,636
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 685,168
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 685,168
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 17,591
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 17,591
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,328,100
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,798,280
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -12,126,380
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,045,193
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 52,619,484
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 29,046,615
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 27,810,106
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 26,437
12. Odložený daňový závazek (481A) 1,210,072
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 946,623
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 946,623
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 20,779,351
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 18,873,843
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,332,212
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,541,631
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 436,066
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 283,524
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,185,691
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 227
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,759,767
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 169,668
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,590,099
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 87,128
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 116,453
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,005
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 115,448
Date of updating data: 12.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 153,515,336
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 156,516,642
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 16,611,954
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 135,904,099
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 999,283
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,487,756
V. Aktivace (účtová skupina 62) 531,182
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,289,162
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 668,718
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 154,097,543
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 12,325,050
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 100,054,891
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 803,626
D. Služby (účtová skupina 51) 20,428,177
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 10,218,606
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,707,240
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 476,627
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,473,453
4. Sociální náklady (527, 528) 561,286
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 173,603
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,489,214
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,489,214
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,076,226
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -66,508
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,594,658
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,419,099
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,947,018
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 319,649
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 606
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 606
XII. Kurzové zisky (663) 319,043
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 782,908
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 412,145
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 321,856
2. Ostatní náklady (562A) 90,289
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 313,322
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 57,441
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -463,259
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,955,840
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 910,647
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 745,103
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 165,544
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,045,193
Date of updating data: 12.10.2016
Date of updating data: 12.10.2016