Vytvořte fakturu

ŠPORT PRESS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.06.2016
Basic information
Obchodní název ŠPORT PRESS
IČO 31330789
TIN 2020314802
DIČ SK2020314802
Datum vytvoření 24 Srpen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŠPORT PRESS
Francisciho 4
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 960 014 €
Zisk -69 240 €
Kapitál 2 066 669 €
Vlastní kapitál 1 343 607 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0484142297, 0484144306, 0260269338, 0260265343, 0260269340, 0260269343
Fax(y) 0260269370
Date of updating data: 10.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,208,712
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 829,800
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 149,800
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 60,905
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 88,895
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 680,000
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 680,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,373,345
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 15,437
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,037
3. Výrobky (123) - /194/ 8,400
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 858,139
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 766,531
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 766,531
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 91,608
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 499,769
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,273
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 485,496
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,567
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,567
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,208,712
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,534,128
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 562,104
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 562,104
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 680,863
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,390
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,390
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 358,011
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 374,132
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -16,121
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -69,240
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 674,584
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 9,052
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 9,052
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 636,855
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 549,686
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 549,686
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 33,936
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 22,655
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,279
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,299
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 28,621
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 28,621
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 56
Date of updating data: 10.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,880,695
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,960,014
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,686,243
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,194,452
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 129
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 79,190
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,117,178
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 43,510
D. Služby (účtová skupina 51) 2,168,756
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 771,774
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 556,190
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 194,144
4. Sociální náklady (527, 528) 21,440
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,478
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 25,379
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 25,379
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 25,963
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 80,318
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -157,164
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 668,429
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 93,540
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 92,140
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 92,140
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 33
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 33
XII. Kurzové zisky (663) 1,367
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,730
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,251
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,479
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 90,810
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -66,354
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,886
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,886
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -69,240
Date of updating data: 10.06.2016
Date of updating data: 10.06.2016