Vytvořte fakturu

RVS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.12.2016
Basic information
Obchodní název RVS
IČO 31331041
TIN 2020297631
DIČ SK2020297631
Datum vytvoření 27 Srpen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo RVS
Zrínskeho 13
81485
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 001 628 €
Zisk -357 031 €
Kapitál 9 454 905 €
Vlastní kapitál 9 236 411 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245951600, 0245647852, 0245951116, 0245951601, 0245951602, 0245951603
Fax(y) 0245951606
Date of updating data: 01.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,235,513
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,046,681
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,046,681
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,676,294
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,183,458
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 47,532
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 52,500
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 86,897
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 183,632
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 18,094
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 18,094
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 32,946
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 27,555
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,555
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,391
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 132,592
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,749
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 119,843
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,200
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,200
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,235,513
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,851,032
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,167,880
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,167,880
A.II. Emisní ážio (412) 22,904
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 64,930
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 413,902
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 413,902
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,538,447
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,924,896
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,386,449
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -357,031
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 313,997
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,019
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,019
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 284,762
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 32,055
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,055
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 200,059
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 25,259
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 18,342
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,643
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,404
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 23,216
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 23,216
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 70,484
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 70,484
Date of updating data: 01.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,000,117
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,001,628
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 375,657
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 624,460
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,511
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,352,715
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 239,432
D. Služby (účtová skupina 51) 111,676
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 647,149
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 458,899
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 6,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 165,051
4. Sociální náklady (527, 528) 17,199
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 13,232
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 322,503
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 322,503
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,281
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,442
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -351,087
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 649,009
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,065
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,506
2. Ostatní náklady (562A) 1,506
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,559
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,064
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -354,151
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -357,031
Date of updating data: 01.12.2016
Date of updating data: 01.12.2016