Vytvořte fakturu

ÚEOS - Komercia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.07.2016
Basic information
Obchodní název ÚEOS - Komercia
IČO 31331220
Datum vytvoření 01 Září 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ÚEOS - Komercia
Ružová dolina 27
82469
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 274 921 €
Zisk -42 263 €
Vlastní kapitál 341 665 €
Kontaktní informace
Email ueos@ueos.sk
Telefon(y) 0253415164, 0258100500, 0258100510, 0258100511, 0258100512, 0258100516, 0258100517, 0258100522, 0258
Fax(y) 0258100500
Date of updating data: 08.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 225,984
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 61,254
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 61,254
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 39,833
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 16,110
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,311
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 161,673
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 27,902
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 27,833
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,833
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 69
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 133,769
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 650
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 133,119
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,057
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 3,057
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 225,984
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 119,800
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 43,160
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 43,160
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 4,892
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,632
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,632
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 114
2. Ostatní fondy (427, 42X) 114
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 105,265
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 269,468
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -164,203
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -42,263
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 106,184
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 13,797
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 2,084
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 11,713
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 84,190
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 53,202
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 53,202
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,164
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,784
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,641
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,024
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 375
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,197
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,197
Date of updating data: 08.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 271,177
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 274,921
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 903
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 253,359
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 16,915
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,744
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 315,633
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 661
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,285
D. Služby (účtová skupina 51) 55,465
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 220,470
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 157,043
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 300
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 53,042
4. Sociální náklady (527, 528) 10,085
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,349
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,725
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,725
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,678
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -40,712
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 196,766
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 71
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 71
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 71
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 422
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 246
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 246
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 37
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 139
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -351
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -41,063
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,200
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,200
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -42,263
Date of updating data: 08.07.2016
Date of updating data: 08.07.2016