Vytvořte fakturu

FAVAB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FAVAB
IČO 31331378
TIN 2020335669
DIČ SK2020335669
Datum vytvoření 02 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FAVAB
Jaskový rad 217
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 542 063 €
Zisk 8 135 €
Kapitál 891 535 €
Vlastní kapitál 305 199 €
Kontaktní informace
Email odbyt@favab.sk
Telefon(y) 0244441070, 0263454142, 0263530141, 0263530149, 0244632041, 0244632042
Fax(y) 0244632043
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 896,977
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 67,239
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 67,239
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 51,959
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 15,280
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 809,207
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 64,888
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 64,888
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 785,741
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 782,293
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 782,293
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,448
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -41,422
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,223
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -51,645
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 20,531
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11,429
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 9,102
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 896,977
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 313,333
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 12,327
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,327
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 286,231
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 286,231
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,135
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 583,644
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,028
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,028
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 460,002
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 254,157
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 254,157
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 175,557
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,473
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,666
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,149
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 118,614
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,542,063
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,542,063
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,522,063
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 20,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,485,541
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 227,311
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 483,663
D. Služby (účtová skupina 51) 544,773
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 212,650
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 150,371
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 51,885
4. Sociální náklady (527, 528) 10,394
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,429
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,494
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,494
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 221
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 56,522
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 286,316
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,132
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 31
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 31
XII. Kurzové zisky (663) 4,101
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 49,599
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 13,754
2. Ostatní náklady (562A) 13,754
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 24,612
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,233
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -45,467
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,055
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,920
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,920
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,135
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015