Vytvořte fakturu

EURO restaurant - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.05.2016
Basic information
Obchodní název EURO restaurant
IČO 31331611
TIN 2020335658
DIČ SK2020335658
Datum vytvoření 01 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EURO restaurant
Trnavská cesta 37
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 366 042 €
Zisk 223 €
Kapitál 151 725 €
Vlastní kapitál 40 495 €
Kontaktní informace
Email pizzeriaciao@pizzeriaciao.sk
Telefon(y) 0244373367, 0244373513, 0244442258, 422580
Date of updating data: 03.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 135,324
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 91,878
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 91,878
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 47,957
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 43,921
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 41,809
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 8,093
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,093
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 46
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 46
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 33,670
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 29,101
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,569
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,637
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,637
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 135,324
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,097
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 260,241
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 260,241
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 17,038
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,038
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -245,405
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -245,405
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 223
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 103,227
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 83,655
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 83,655
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 19,072
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 12,438
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,438
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,156
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 666
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,812
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 500
Date of updating data: 03.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 360,227
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 366,042
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 360,227
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 815
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 364,735
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 155,734
D. Služby (účtová skupina 51) 167,076
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 31,977
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 22,507
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,769
4. Sociální náklady (527, 528) 2,701
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,114
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,048
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,048
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,786
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,307
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 37,417
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 124
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 124
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -124
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,183
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 223
Date of updating data: 03.05.2016
Date of updating data: 03.05.2016