Vytvořte fakturu

DOMAZ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DOMAZ
IČO 31331670
TIN 2020298731
DIČ SK2020298731
Datum vytvoření 07 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOMAZ
Pri Suchom mlyne 3
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 511 197 €
Zisk 26 643 €
Kapitál 1 189 997 €
Vlastní kapitál 135 802 €
Kontaktní informace
Email domaz@domaz.sk
webové stránky http://www.domaz.sk
Telefon(y) +421254789721, +421254774640
Mobile(y) +421905824777, +421903716467
Fax(y) 0254789721
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 686,436
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 406,518
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 406,518
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 50,944
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 22,233
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 333,341
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 273,726
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 125,708
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 125,708
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 97,480
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 97,480
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 97,480
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 50,538
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 25,881
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 24,657
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,192
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 6,192
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 686,436
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 130,386
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 21,245
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 21,245
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,124
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,124
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 80,374
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 80,374
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,643
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 556,050
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 130,973
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,903
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 126,070
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 16,452
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 281,049
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 27,608
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,608
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 234,899
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,260
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,500
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,782
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 127,576
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 466,584
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 511,197
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 364,055
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 132,529
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,613
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 464,666
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 283,991
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 31,512
D. Služby (účtová skupina 51) 56,358
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 53,106
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 37,842
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,842
4. Sociální náklady (527, 528) 422
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,655
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 28,430
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 28,430
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,614
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 46,531
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 124,723
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,340
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 78
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 78
XII. Kurzové zisky (663) 1,262
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,348
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 16,579
2. Ostatní náklady (562A) 16,579
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,766
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,008
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 29,523
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 26,643
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015