Vytvořte fakturu

PRODOM-STAV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.08.2016
Basic information
Obchodní název PRODOM-STAV
IČO 31331840
TIN 2020314791
DIČ SK2020314791
Datum vytvoření 08 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRODOM-STAV
Líščie nivy 11
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 369 291 €
Zisk -34 831 €
Kapitál 855 582 €
Vlastní kapitál -429 305 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903711154, +421904833785
Fax(y) 0903711154
Date of updating data: 04.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 886,882
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 63,600
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 63,600
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 25,742
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,446
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 25,393
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 8,019
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 822,043
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,743
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,743
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 798,265
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 44,228
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44,228
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 679,361
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 74,676
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 21,035
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,703
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 18,332
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,239
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,239
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 886,882
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -582,736
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 116,180
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 12,892
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,892
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -683,616
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -683,616
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -34,831
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,469,618
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,656
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,656
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,467,962
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 400,612
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 400,612
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,020,718
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,449
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,123
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,364
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,696
Date of updating data: 04.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 368,875
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 369,291
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 367,308
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 417
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,566
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 402,528
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 58,275
D. Služby (účtová skupina 51) 160,756
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 160,821
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 97,104
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 39,148
4. Sociální náklady (527, 528) 24,569
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,453
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,713
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,713
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,510
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -33,237
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 148,277
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 635
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 635
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -634
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -33,871
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -34,831
Date of updating data: 04.08.2016
Date of updating data: 04.08.2016