Vytvořte fakturu

JURKI - HAYTON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JURKI - HAYTON
IČO 31332251
TIN 2020372552
DIČ SK2020372552
Datum vytvoření 14 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JURKI - HAYTON
Prístavná 2
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 53 180 958 €
Zisk 5 409 €
Kapitál 9 122 795 €
Vlastní kapitál 2 525 069 €
Kontaktní informace
Email jurki@jurki.sk
webové stránky http://www.jurki.sk/
Telefon(y) +421258280011
Fax(y) 0258280044, 0243410203
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,103,460
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,438,779
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 242
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 242
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,000,443
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,415,882
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,140,792
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 405,703
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 9,231
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 28,835
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 438,094
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 438,094
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,661,923
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,284,669
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,086
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,283,583
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 261,297
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 87,402
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 87,402
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 173,895
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 115,957
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,344
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 105,613
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,758
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,758
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,103,460
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,530,479
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,350,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,350,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 145,928
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 22,256
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 22,256
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 6,886
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 6,886
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,409
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,572,981
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 743,753
6. Long-term advance payments received (475A) 731,875
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 11,878
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 7,346
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 7,346
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,763,563
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,548,407
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,548,407
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 122,336
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 71,819
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,013
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,988
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,628
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,628
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,056,691
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 53,180,982
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 53,180,958
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 52,547,850
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 132,005
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 369,052
V. Aktivace (účtová skupina 62) 29,292
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 102,759
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 52,927,031
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 49,255,887
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 472,512
D. Služby (účtová skupina 51) 445,600
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,462,423
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,762,958
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 605,031
4. Sociální náklady (527, 528) 94,434
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 106,477
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 113,224
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 113,224
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 70,908
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 253,927
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,904,200
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 24
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 24
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 244,535
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 58,408
2. Ostatní náklady (562A) 58,408
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 186,121
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -244,511
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,416
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,007
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,007
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,409
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015