Vytvořte fakturu

KORATEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KORATEX
IČO 31332277
TIN 2020298390
DIČ SK2020298390
Datum vytvoření 15 Září 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo KORATEX
Krajinská 30
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 464 565 €
Zisk 11 832 €
Kapitál 4 664 130 €
Vlastní kapitál 1 589 244 €
Kontaktní informace
Email koratex@koratex.sk
Telefon(y) 0249104444
Fax(y) 0249104445
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,192,958
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 314,010
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 75,147
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 75,147
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 238,863
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 238,863
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,611,088
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,132,600
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,132,600
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,114,703
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 1,114,703
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,299,038
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,297,990
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,297,990
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,048
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 64,747
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 51,236
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,511
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 267,860
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,357
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 260,503
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,192,958
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,601,076
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 936,730
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 14,620
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 14,620
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 151,096
2. Ostatní fondy (427, 42X) 151,096
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 453,604
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 453,604
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,832
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,591,882
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 58,604
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 27,553
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 31,051
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,582,357
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,652,236
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,652,236
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 27,241
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 15,973
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 886,907
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 20,626
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 20,626
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 930,295
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,443,913
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,464,565
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,518,930
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 917,743
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,240
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,652
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,386,359
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,882,619
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 139,206
D. Služby (účtová skupina 51) 1,745,497
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 555,472
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 396,995
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 139,224
4. Sociální náklady (527, 528) 19,253
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,199
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,893
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,893
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40,473
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 78,206
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 669,351
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,121
XII. Kurzové zisky (663) 6,121
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 66,193
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 39,231
2. Ostatní náklady (562A) 39,231
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,941
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 23,021
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -60,072
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,134
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,302
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,302
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,832
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015