Vytvořte fakturu

STENDHAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Obchodní název STENDHAL
IČO 31333109
TIN 2020334096
DIČ SK2020334096
Datum vytvoření 29 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STENDHAL
Račianska 126
83105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 732 318 €
Zisk 109 512 €
Kapitál 580 806 €
Vlastní kapitál 344 721 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244883579, 0249208040
Fax(y) 0244883579
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,103,669
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 155,111
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 155,111
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 56,706
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 65,266
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 33,139
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 935,190
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 19,637
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 19,637
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 739,574
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 730,513
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 730,513
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,158
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,903
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 175,979
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,645
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 173,334
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13,368
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9,300
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 4,068
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,103,669
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 411,226
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 166
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 9,802
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,802
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 21,933
2. Ostatní fondy (427, 42X) 21,933
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 263,174
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 263,174
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 109,512
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 681,443
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 15,733
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 15,733
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 652,140
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 173,193
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 173,193
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 93,706
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 15,930
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 164,311
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 205,000
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 13,570
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,570
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 11,000
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 11,000
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,732,318
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 625,505
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,106,770
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,568,579
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 876,295
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 24,084
D. Služby (účtová skupina 51) 334,804
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 299,158
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 244,203
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 50,497
4. Sociální náklady (527, 528) 4,458
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,690
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 20,474
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 20,474
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,074
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 163,739
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 497,092
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 803
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 27
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 27
XII. Kurzové zisky (663) 776
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,390
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 20,350
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 20,350
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 92
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,948
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,587
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 139,152
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 29,640
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 29,640
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 109,512
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015