Vytvořte fakturu

RAIN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.06.2016
Basic information
Obchodní název RAIN
IČO 31333117
TIN 2020332853
DIČ SK2020332853
Datum vytvoření 30 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAIN
Suché Mýto 1
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 452 081 €
Zisk -165 522 €
Kapitál 258 375 €
Vlastní kapitál -128 867 €
Kontaktní informace
Email rain@rain.sk
Telefon(y) 0254410280
Date of updating data: 13.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 282,188
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 11,878
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,328
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,328
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,550
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,262
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,288
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 270,310
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 183,345
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 17,410
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 133,960
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 31,975
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 80,085
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 15,670
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,670
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 12,409
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 52,006
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,880
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,604
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 276
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 282,188
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -294,388
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 39,833
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 39,833
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,983
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,983
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -172,682
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 78,473
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -251,155
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -165,522
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 576,576
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,418
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,418
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 554,917
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 464,312
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 464,312
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 11,762
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,332
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 69,786
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,725
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,774
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,774
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 16,467
Date of updating data: 13.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 447,900
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 452,081
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 310,597
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 130,682
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,622
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,695
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,485
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 611,394
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 276,187
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 31,905
D. Služby (účtová skupina 51) 142,467
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 108,293
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 79,919
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 27,934
4. Sociální náklady (527, 528) 440
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,073
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,493
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,493
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 44,860
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,116
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -159,313
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,658
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XII. Kurzové zisky (663) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,252
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,398
2. Ostatní náklady (562A) 2,398
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 57
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,797
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,249
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -164,562
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -165,522
Date of updating data: 13.06.2016
Date of updating data: 13.06.2016