Vytvořte fakturu

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá
IČO 31333176
TIN 2020293099
DIČ SK2020293099
Datum vytvoření 29 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá
Sasinkova 5
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 709 474 €
Zisk 3 961 €
Kapitál 3 874 445 €
Vlastní kapitál 1 766 183 €
Kontaktní informace
Email spn@spn.sk
webové stránky http://www.mlade-leta.sk
Telefon(y) +421250227231, +421250227309, +421250227323, +421250227217, +421253414101, +421255425504
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,194,404
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 655,976
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 241,394
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 18,308
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 216,756
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,367
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 963
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 414,582
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 414,582
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,529,478
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,640,831
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,644
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 13,555
3. Výrobky (123) - /194/ 1,565,647
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 51,985
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 363,245
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 349,617
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 349,617
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,628
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 525,402
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 25,628
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 499,774
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,950
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,950
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,194,404
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,770,144
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,758,483
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,758,483
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,961
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,421,960
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 603,981
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 580,545
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 580,545
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 12,864
12. Odložený daňový závazek (481A) 10,572
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 787,067
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 553,117
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 553,117
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 100,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 87,890
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 21,721
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,339
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 30,912
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 30,912
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,300
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 2,300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,759,430
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,709,474
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 57,137
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 2,516,326
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 185,967
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -103,373
V. Aktivace (účtová skupina 62) 10,371
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43,046
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,693,579
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 35,525
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 929,645
D. Služby (účtová skupina 51) 750,015
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 882,551
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 625,350
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 212,075
4. Sociální náklady (527, 528) 45,126
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,881
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 37,489
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 37,489
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 54,473
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,895
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 951,243
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 237
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 40
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 40
XII. Kurzové zisky (663) 197
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,898
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 496
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,402
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,661
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,234
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,273
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,753
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 1,520
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,961
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015