Vytvořte fakturu

LADCE Betón - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.11.2015
Basic information
Obchodní název LADCE Betón
IČO 31333389
TIN 2020335878
DIČ SK2020335878
Datum vytvoření 02 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LADCE Betón
Dolnozemská 13
85007
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 403 070 €
Zisk 22 581 €
Kapitál 12 975 937 €
Vlastní kapitál 8 011 330 €
Kontaktní informace
Email kusenda@ladcebeton.sk
webové stránky http://www.ladcebeton.sk
Telefon(y) +421263821038, +421263531674, +421263531673, +421263531678, +421263821281
Date of updating data: 10.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,513,776
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,800,045
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,800,045
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 785,627
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,677,057
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,230,401
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,606
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 101,354
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,631,426
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 393,261
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 393,031
4. Zvířata (124) - /195/ 20
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 210
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 179,483
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 8,023
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,023
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 171,460
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,731,344
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,706,357
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,706,357
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 24,987
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 327,338
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,727
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 315,611
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 82,305
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,015
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 80,318
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) -28
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,513,776
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,033,911
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 4,673,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 4,673,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 126,444
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 126,444
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 3,211,886
2. Ostatní fondy (427, 42X) 3,211,886
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,581
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,479,865
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 21,258
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 21,258
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 75,700
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 75,700
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,101,652
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,978,676
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,978,676
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 53,301
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 34,670
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,678
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 327
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 68,684
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 62,510
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,174
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 212,571
Date of updating data: 10.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 13,909,928
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 14,403,070
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 143,694
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 11,019,709
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,746,268
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 30,277
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 463,122
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,356,730
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 89,645
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,584,864
D. Služby (účtová skupina 51) 2,914,333
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,009,004
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 723,983
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 252,080
4. Sociální náklady (527, 528) 32,941
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 39,047
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 734,156
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 734,156
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 30,277
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -93,965
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,049,369
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 46,340
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,320,829
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 256
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 256
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 256
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,083
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,672
2. Ostatní náklady (562A) 6,672
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 33
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,378
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,827
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 37,513
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 14,932
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,931
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 12,001
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,581
Date of updating data: 10.11.2015
Date of updating data: 10.11.2015