Vytvořte fakturu

r BEA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Obchodní název r BEA
IČO 31333508
TIN 2020294639
DIČ SK2020294639
Datum vytvoření 05 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo r BEA
Trenčianska 17
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 57 747 €
Zisk 3 408 €
Kapitál 91 993 €
Vlastní kapitál 7 700 €
Kontaktní informace
Email strhan@goblet.sk
Telefon(y) 0250201312
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 78,621
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 74,792
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 74,792
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,997
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 56,625
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 16,170
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,012
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 774
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 774
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 774
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,238
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,921
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 317
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 817
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 817
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 78,621
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,108
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 0
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 0
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,408
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 67,513
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,348
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 11,348
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 56,165
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 269
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 269
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 54,691
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,205
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 57,747
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 57,438
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 309
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50,887
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 27,889
D. Služby (účtová skupina 51) 10,277
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 215
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,480
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,480
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,026
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,860
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,272
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,491
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,491
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,491
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,369
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,408
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015