Vytvořte fakturu

MAFRA Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.10.2016
Basic information
Obchodní název MAFRA Slovakia
IČO 31333524
TIN 2020298984
DIČ SK2020298984
Datum vytvoření 02 Říjen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo MAFRA Slovakia
Nobelova 34
83605
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 059 904 €
Zisk 195 455 €
Kapitál 2 567 200 €
Vlastní kapitál 278 276 €
Date of updating data: 25.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,237,147
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 535,355
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 289,326
2. Software (013) - /073, 091A/ 58,584
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 24,689
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 199,453
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 6,600
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 242,683
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 35,880
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 16,211
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 189,928
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 664
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,346
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 3,346
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,677,127
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,097
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,994
3. Výrobky (123) - /194/ 103
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 110,057
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 110,057
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,078,660
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,077,457
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,920
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,022
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,074,515
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 83
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,120
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,482,313
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,011
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,481,302
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 24,665
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 24,665
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,237,147
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 536,485
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,427,339
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,427,339
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 138,353
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 138,353
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 104,606
2. Ostatní fondy (427, 42X) 104,606
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,329,268
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,329,268
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 195,455
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,499,523
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,888
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,888
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,077,221
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 706,369
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 71,088
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 635,281
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 137,112
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 88,773
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 143,581
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,386
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 414,414
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 34,386
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 380,028
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,201,139
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 10,217
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,190,922
Date of updating data: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 7,015,504
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,059,904
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 34,684
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 2,340,730
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,640,090
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 103
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,762
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37,535
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,881,719
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 18,846
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 107,396
D. Služby (účtová skupina 51) 3,956,082
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,671,115
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,951,691
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 4,845
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 654,285
4. Sociální náklady (527, 528) 60,294
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,820
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 135,017
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 437,435
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -302,418
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,403
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -27,102
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,142
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 178,185
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,933,283
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,790
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 7,029
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 7,029
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,529
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4,529
XII. Kurzové zisky (663) 232
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,128
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,449
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,679
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,662
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 180,847
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -14,608
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,729
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -18,337
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 195,455
Date of updating data: 25.10.2016
Date of updating data: 25.10.2016