Vytvořte fakturu

ESET - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.03.2016
Basic information
Obchodní název ESET
IČO 31333532
TIN 2020317068
DIČ SK2020317068
Datum vytvoření 17 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ESET
Einsteinova 24
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 327 633 453 €
Zisk 68 596 967 €
Kapitál 67 190 636 €
Vlastní kapitál 59 515 652 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.eset.sk
Telefon(y) +421232244111, +421232244444, +421232244250, +421232244109
Fax(y) 0254432022, 0232244109
Date of updating data: 04.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 79,714,114
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,327,043
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 538,985
2. Software (013) - /073, 091A/ 6,912
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 32,260
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 493,858
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 5,954
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,599,747
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 616,263
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,971,438
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 12,046
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,188,312
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,188,312
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 72,018,628
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 126,772
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 126,772
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 782,147
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 381,463
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 381,463
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 175,484
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 225,200
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 36,194,607
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 34,353,033
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,353,033
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 816,479
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 49,245
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 159,567
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 816,283
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 34,915,111
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 30,929
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 34,884,182
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,368,432
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 283,318
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 994,170
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 90,944
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79,714,114
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,962,382
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 140,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 140,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 14,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 14,000
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,051,848
2. Ostatní fondy (427, 42X) 1,051,848
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 159,567
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 159,567
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 68,596,967
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,597,414
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 105,260
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 105,260
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,491,568
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,816,307
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,816,307
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 67
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,684
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,109,273
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 748,136
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,627,011
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 189,090
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,000,586
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,000,586
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 154,318
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 136,288
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 9,898
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 8,132
Date of updating data: 04.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 327,083,259
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 327,633,453
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 22,380
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 327,060,879
V. Aktivace (účtová skupina 62) 514
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 31,046
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 518,634
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 249,353,229
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 15,601
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,016,568
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -2,096
D. Služby (účtová skupina 51) 221,956,876
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 24,010,068
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 17,761,908
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,569,894
4. Sociální náklady (527, 528) 678,266
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 20,125
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,898,786
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,898,786
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,029
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 687
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 433,585
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 78,280,224
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 104,096,824
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,613,095
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 6,956,838
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 6,956,838
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 163,539
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 24,201
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 139,338
XII. Kurzové zisky (663) 2,492,718
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,171,613
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,151,600
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 20,013
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 8,441,482
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 86,721,706
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 18,124,739
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 18,269,812
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -145,073
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 68,596,967
Date of updating data: 04.03.2016
Date of updating data: 04.03.2016