Vytvořte fakturu

ORAG Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.08.2015
Basic information
Obchodní název ORAG Slovakia
IČO 31333630
TIN 2020319059
DIČ SK2020319059
Datum vytvoření 02 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ORAG Slovakia
Mojmírova 8
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 808 466 €
Zisk -15 637 €
Kapitál 3 198 656 €
Vlastní kapitál 1 511 729 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421255969730
Mobile(y) +421911788744, +421911744006, +421910925924, +421901911971
Fax(y) 0240252020
Date of updating data: 20.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,553,344
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,612,862
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,612,862
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,333,565
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 854,596
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 403,831
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 20,870
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,923,703
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 566,374
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 566,374
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,122
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 2,122
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,257,752
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 805,586
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 805,586
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,732
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 446,434
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 97,455
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 16,694
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 80,761
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 16,779
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 16,191
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 588
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,553,344
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,706,179
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 87,642
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 87,642
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,619,749
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,058
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,058
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 8,367
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 194,181
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -185,814
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,637
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,847,165
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 91,412
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 78,662
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,604
12. Odložený daňový závazek (481A) 10,146
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,152,949
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 355,779
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 355,779
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 711,326
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,590
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,259
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,060
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 65,935
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 15,260
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 15,260
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 66,380
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 521,164
Date of updating data: 20.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,516,217
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,808,466
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 292,166
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,224,052
V. Aktivace (účtová skupina 62) 250,718
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 22,656
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,874
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,769,796
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 138,934
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 356,615
D. Služby (účtová skupina 51) 732,549
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 245,978
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 175,333
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 59,544
4. Sociální náklady (527, 528) 11,101
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,232
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 262,057
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 262,057
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 22,635
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -53,231
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 56,027
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 38,670
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 538,838
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,089
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9,734
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 9,734
XII. Kurzové zisky (663) 355
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 44,374
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 40,574
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 40,574
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,415
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,385
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -34,285
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,385
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 20,022
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,589
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 16,433
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,637
Date of updating data: 20.08.2015
Date of updating data: 20.08.2015