Vytvořte fakturu

RAVAGO SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.08.2016
Basic information
Obchodní název RAVAGO SLOVAKIA
IČO 31333729
TIN 2020334426
DIČ SK2020334426
Datum vytvoření 07 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAVAGO SLOVAKIA
Janoškova 10
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 041 321 €
Zisk -31 658 €
Kapitál 1 933 555 €
Vlastní kapitál 282 431 €
Kontaktní informace
Email ravago@ravago.sk
Telefon(y) 0244459073, 0244453815, 0244453816, 0244459074, 0244459075
Mobile(y) 0905471085
Fax(y) 0244259903
Date of updating data: 02.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,792,015
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 660,403
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 6,691
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 6,691
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 653,712
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 379,169
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 236,326
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 38,217
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,130,037
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 359,448
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 359,448
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 9,984
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 9,984
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 640,476
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 634,377
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 634,377
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,970
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 129
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 120,129
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,939
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 118,190
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,575
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,575
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,792,015
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 270,342
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 82,986
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 82,986
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 78,092
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 78,092
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 42
2. Ostatní fondy (427, 42X) 42
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 140,880
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 300,367
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -159,487
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -31,658
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,521,673
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 710,423
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 700,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,809
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 8,614
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 790,833
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 225,475
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 225,475
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 503,168
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 14,733
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,055
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 31,394
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,008
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 20,417
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,473
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,944
Date of updating data: 02.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,030,135
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,041,321
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,014,365
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 15,770
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,750
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,436
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,051,155
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,481,637
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 23,650
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 31,924
D. Služby (účtová skupina 51) 70,382
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 355,353
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 270,255
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 78,206
4. Sociální náklady (527, 528) 6,892
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,847
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 52,409
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 52,409
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 971
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,982
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,834
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 422,542
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 33,086
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 31,898
2. Ostatní náklady (562A) 31,898
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,182
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -33,079
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -42,913
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -11,255
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -14,136
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -31,658
Date of updating data: 02.08.2016
Date of updating data: 02.08.2016