Vytvořte fakturu

AVERT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.08.2016
Basic information
Obchodní název AVERT
IČO 31333915
TIN 2020415848
DIČ SK2020415848
Datum vytvoření 08 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AVERT
Sasinkova 5
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 32 952 €
Zisk 3 145 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0250227126
Date of updating data: 18.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,822,293
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,684,605
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 64,724
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 64,187
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 537
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 7,619,881
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 7,619,881
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 136,789
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 60,572
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 60,572
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 60,572
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 76,217
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 585
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 75,632
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 899
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 899
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,822,293
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,464,311
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 5,840,224
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 5,840,224
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -386,362
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -386,362
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,145
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,357,982
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 40
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 40
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,357,283
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,696
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,696
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 322
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 131
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 134
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,354,000
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 659
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 659
Date of updating data: 18.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 32,522
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 32,952
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 32,522
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 430
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,647
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,178
D. Služby (účtová skupina 51) 11,903
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,979
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,034
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,361
4. Sociální náklady (527, 528) 584
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 323
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,622
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,622
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 642
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,305
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,441
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 163
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 163
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -159
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,146
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,145
Date of updating data: 18.08.2016
Date of updating data: 18.08.2016