Vytvořte fakturu

RONDO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RONDO
IČO 31334172
TIN 2020343435
DIČ SK2020343435
Datum vytvoření 16 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RONDO
Pod Rovnicami 21
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 135 523 €
Zisk -2 495 €
Kapitál 127 391 €
Vlastní kapitál 43 986 €
Kontaktní informace
Email rondosro@stonline.sk
Telefon(y) 0265443400, 02654443401
Mobile(y) 0905268078
Fax(y) 0265443401
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 126,095
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 66,520
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 66,520
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,438
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 61,684
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,398
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 50,357
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 147
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 147
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,039
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,727
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,727
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 312
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 48,171
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,303
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 40,868
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,218
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,306
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 4,912
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 126,095
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 41,491
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 36,683
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 36,683
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,495
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 84,604
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 15
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 15
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 84,202
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,037
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,037
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 77,211
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 196
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,758
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 387
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 387
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 127,729
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 135,523
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 127,729
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,794
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 135,769
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,009
D. Služby (účtová skupina 51) 97,969
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 7,075
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,810
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,693
4. Sociální náklady (527, 528) 572
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,128
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 16,061
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 16,061
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,527
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -246
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,751
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 212
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 212
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -210
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -456
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,039
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,039
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,495
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015