Vytvořte fakturu

KUMAT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KUMAT
IČO 31334831
TIN 2020351278
DIČ SK2020351278
Datum vytvoření 23 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KUMAT
Blagoevova 14
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 047 371 €
Zisk 2 787 100 €
Kapitál 9 583 764 €
Vlastní kapitál 4 935 105 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903203035
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,865,012
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 66,168
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 66,168
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 66,168
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,792,351
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 227,484
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 227,184
4. Zvířata (124) - /195/ 300
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,284,209
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,774,966
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,774,966
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 76,452
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 432,791
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,280,658
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 21,190
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,259,468
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,493
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,493
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,865,012
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,706,218
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,070
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,070
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,878,854
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,878,854
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,787,100
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,158,794
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 16,652
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 16,652
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,094,750
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,987,013
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,987,013
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 895,701
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 38,705
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 24,619
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 147,763
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 949
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 47,392
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 47,392
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 12,793,138
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 13,047,371
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 561
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 39,686
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 12,753,452
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 191,345
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 13,120
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49,207
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,466,750
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 417
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,186,782
D. Služby (účtová skupina 51) 5,357,971
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 854,792
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 638,033
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 207,889
4. Sociální náklady (527, 528) 8,870
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,748
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 32,259
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 32,259
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,781
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,580,621
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,439,874
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,541
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8,878
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8,878
XII. Kurzové zisky (663) 663
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,155
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 144
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,011
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,614
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,579,007
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 791,907
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 791,907
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,787,100
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015