Vytvořte fakturu

Wiktor Leo Burnett - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.08.2016
Basic information
Obchodní název Wiktor Leo Burnett
IČO 31334938
TIN 2020291768
DIČ SK2020291768
Datum vytvoření 26 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Wiktor Leo Burnett
Leškova 5
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 499 903 €
Zisk 249 196 €
Kapitál 3 210 694 €
Vlastní kapitál 1 453 860 €
Kontaktní informace
Email wlb@wlb.sk
webové stránky http://www.wiktorleoburnett.sk;http://www.wlb.sk
Telefon(y) +421252492566, +421252497078, +421252497250, +421252499090
Fax(y) 0252497078
Date of updating data: 10.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,942,996
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 77,917
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 17,245
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 17,245
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 60,672
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 60,672
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,799,761
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 686
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 686
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 768
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 768
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,058,282
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,057,052
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,057,052
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 512
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 718
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 740,025
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,901
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 731,124
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 65,318
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 65,318
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,942,996
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,382,746
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 39,835
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 39,835
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 74,838
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 74,838
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,018,877
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,018,877
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 249,196
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 559,982
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,854
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,854
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 487,321
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 337,804
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 337,804
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 40,228
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 26,219
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 82,070
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,000
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 63,592
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33,500
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 30,092
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 215
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 268
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 268
Date of updating data: 10.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,458,446
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,499,903
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,458,446
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,507
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35,950
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,154,999
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 305,683
D. Služby (účtová skupina 51) 3,751,310
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,013,153
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 745,233
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 245,802
4. Sociální náklady (527, 528) 22,118
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,614
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 51,666
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 51,666
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 13,305
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,268
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 344,904
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,401,453
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,410
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,409
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,409
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,518
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,322
2. Ostatní náklady (562A) 1,322
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 97
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,099
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,108
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 340,796
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 91,600
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 91,819
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -219
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 249,196
Date of updating data: 10.08.2016
Date of updating data: 10.08.2016