Vytvořte fakturu

AT - SOLID - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AT - SOLID
IČO 31335012
TIN 2020834486
DIČ SK2020834486
Datum vytvoření 27 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AT - SOLID
Údolná 11
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 39 837 €
Zisk -259 522 €
Kapitál 1 750 043 €
Vlastní kapitál 204 189 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0263810343
Mobile(y) 0918636363
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,297,343
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 350,856
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 350,856
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 67,757
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 283,099
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 933,249
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 870,137
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 201,314
3. Výrobky (123) - /194/ 668,823
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 26,792
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 26,792
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,792
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 36,320
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 28,224
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,096
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13,238
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 206
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 13,032
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,297,343
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -55,332
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,641
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,641
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 214,068
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 4,944
2. Ostatní fondy (427, 42X) 4,944
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -22,127
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 109,231
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -131,358
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -259,522
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,344,049
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,271,939
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,569
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 1,270,370
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 71,010
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 52,115
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 52,115
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 412
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,507
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,629
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,025
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,322
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 200
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 200
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 900
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 8,626
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 8,626
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 39,837
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 109,167
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 165,875
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -330,733
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 93,800
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,728
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 288,348
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 46,831
D. Služby (účtová skupina 51) 86,290
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 36,296
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 26,057
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,682
4. Sociální náklady (527, 528) 557
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,121
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 33,830
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 33,830
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 56,587
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 21,733
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,660
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -248,511
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -188,812
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 21
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 21
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,072
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 9,435
2. Ostatní náklady (562A) 9,435
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 637
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,051
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -258,562
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -259,522
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015