Vytvořte fakturu

Agentúra Paczelt - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Agentúra Paczelt
IČO 31335055
TIN 2020296971
DIČ SK2020296971
Datum vytvoření 07 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Agentúra Paczelt
Kremeľská 67
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 321 708 €
Zisk -1 638 €
Kapitál 1 110 269 €
Vlastní kapitál -333 633 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0265730255, 0903411892
Mobile(y) 0903411892
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,216,931
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,137,273
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,137,273
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 44,626
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 241,466
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 105,430
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 745,751
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 77,132
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 56,174
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 56,140
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,140
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 34
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 20,958
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 17,980
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,978
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,526
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,526
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,216,931
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -262,436
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,971
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,971
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,276
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,276
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 571
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 571
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 498
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 498
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -273,114
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -273,114
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,638
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,479,367
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 22,728
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 19,191
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 19,191
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 554
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 2,983
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 26,283
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,430,356
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 57,655
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,655
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,365,701
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,128
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,624
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,248
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 321,708
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 321,708
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 297,280
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 650
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23,778
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 318,106
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 126,629
D. Služby (účtová skupina 51) 109,553
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 17,006
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,531
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,400
4. Sociální náklady (527, 528) 75
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,160
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 45,300
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 45,300
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,458
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,602
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 61,098
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,280
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,653
2. Ostatní náklady (562A) 3,653
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 627
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,280
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -678
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,638
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31335055 TIN: 2020296971 DIČ: SK2020296971
 • Sídlo: Agentúra Paczelt, Kremeľská 67, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Říjen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Paczelt Kremeľská 67 Bratislava 841 05 01.07.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Paczelt 6 971 € (100%) Kremeľská 67 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.10.2011Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   medzinárodná cestná preprava tovaru, ktorá je podnikaním
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Paczelt Kremeľská 67 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.07.2011
   05.10.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Cecília Paczeltová Kremeľská 67 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 27.04.2006
   10.05.2006Nový štatutárny orgán:
   Cecília Paczeltová Kremeľská 67 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 27.04.2006
   09.05.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Adriana Hosťovecká Mostová 15 Šaľa 927 01 Vznik funkcie: 31.03.2005
   22.04.2005Nový štatutárny orgán:
   Adriana Hosťovecká Mostová 15 Šaľa 927 01 Vznik funkcie: 31.03.2005
   21.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Paczelt Kremeľská 67 Bratislava 841 05
   18.06.2001Nové predmety činnosti:
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   vydavateľská činnosť
   prevádzka malých plavidiel - požičiavanie lodí
   požičiavanie audio - vizuálnej techniky
   reklamná a propagačná činnosť
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   ubytovacie služby
   požičiavanie motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Jozef Paczelt Kremeľská 67 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Paczelt Kremeľská 67 Bratislava 841 05
   17.06.2001Zrušeny predmety činnosti:
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   vydavateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Kornélia Melišková - Paczeltová Poloreckého 9 Bratislava
   Jozef Paczelt Znievska 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Paczelt Znievska 19 Bratislava
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Kornélia Melišková - Paczeltová Poloreckého 9 Bratislava
   Jozef Paczelt Znievska 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Paczelt Znievska 19 Bratislava
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Kornélia Melišková - Paczeltová Poloreckého 9 Bratislava
   Jozef Paczelt Znievska 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Paczelt Znievska 19 Bratislava
   14.11.1996Nové sidlo:
   Kremeľská 67 Bratislava 841 05
   13.11.1996Zrušené sidlo:
   Lubinská 13 Bratislava 811 03
   20.06.1994Noví spoločníci:
   Kornélia Melišková - Paczeltová Poloreckého 9 Bratislava
   Jozef Paczelt Znievska 19 Bratislava
   19.06.1994Zrušeny spoločníci:
   Kornélia Melišková Poloreckého 9 Bratislava
   Jozef Paczelt Znievska 19 Bratislava
   Daniel Petruška Bajzova 6 Bratislava
   07.10.1992Nové obchodné meno:
   Agentúra Paczelt spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lubinská 13 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   sprostredkovateľská, zastupiteľská a informačná činnosť v oblasti umenia a kultúry, producentské, marketingové a managérske služby v oblasti umenia a kultúry
   tlmočenie, preklady z/do jazyka anglického, španielskeho, francúzskeho, portugalského
   sekretárske služby
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Kornélia Melišková Poloreckého 9 Bratislava
   Jozef Paczelt Znievska 19 Bratislava
   Daniel Petruška Bajzova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Paczelt Znievska 19 Bratislava