Vytvořte fakturu

WIDE MEDIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.11.2016
Basic information
Obchodní název WIDE MEDIA
IČO 31335101
TIN 2020914786
DIČ SK2020914786
Datum vytvoření 29 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WIDE MEDIA
Drieňová 1H
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 275 213 €
Zisk 75 583 €
Kapitál 182 918 €
Vlastní kapitál -620 648 €
Kontaktní informace
Email office@widemedia.sk
Telefon(y) 0903767121
Date of updating data: 09.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 158,942
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 158,942
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 158,942
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 338,578
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 221,921
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 43,296
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -8,302
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,298
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 497,520
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -514,078
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 1,506,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 1,506,640
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -2,096,301
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 75,583
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,011,598
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 40,082
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 36,660
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 922,422
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 40,315
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,323
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,798
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 878,986
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 136
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12,298
Date of updating data: 09.11.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 275,213
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 7,809
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 244,825
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 21,667
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 912
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 189,171
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 12,205
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 44,461
C. Služby (účtová skupina 51) 111,085
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 3,664
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 327
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 17,401
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 86,042
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 84,883
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 9,499
M. Úrokové náklady (562) 2,490
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,009
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -9,499
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 76,543
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 75,583
Date of updating data: 09.11.2016
Date of updating data: 09.11.2016