Vytvořte fakturu

Pharma MKL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.06.2016
Basic information
Obchodní název Pharma MKL
IČO 31335349
Datum vytvoření 03 Listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Pharma MKL
Nám. SNP 3
91701
Trnava
Financial information
Prodej a příjem 2 €
Zisk -11 249 €
Kapitál 70 393 €
Vlastní kapitál -149 182 €
Date of updating data: 27.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 63,429
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,569
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,569
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,569
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 58,804
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 58,760
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 58,137
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,137
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 623
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 44
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 19
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 25
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 56
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 56
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 63,429
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -160,432
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,971
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,971
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -156,154
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 287,880
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -444,034
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,249
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 223,861
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 223,861
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 16,926
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,926
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 197,705
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,076
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 227
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,927
Date of updating data: 27.06.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,181
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 796
D. Služby (účtová skupina 51) 1,301
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 230
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,854
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,854
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,179
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,097
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,070
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 424
2. Ostatní náklady (562A) 424
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,646
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,070
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,249
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -11,249
Date of updating data: 27.06.2016
Date of updating data: 27.06.2016