Vytvořte fakturu

SLOVGEOTERM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.06.2016
Basic information
Obchodní název SLOVGEOTERM
IČO 31335365
TIN 2020314890
DIČ SK2020314890
Datum vytvoření 29 Říjen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo SLOVGEOTERM
Palisády 39
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 555 081 €
Zisk 1 087 €
Kapitál 267 314 €
Vlastní kapitál 230 301 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.slovgeoterm.sk
Telefon(y) +421254417741
Fax(y) 0254417741
Date of updating data: 16.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 444,067
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 31,086
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,359
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,359
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,172
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,172
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 26,555
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 26,555
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 412,497
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 237,116
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 12,316
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,561
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,755
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 224,800
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 175,381
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,717
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 173,664
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 484
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 484
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 444,067
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 92,049
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 92,960
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 92,960
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 56,378
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 25,392
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 25,392
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 724
2. Ostatní fondy (427, 42X) 724
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -84,492
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -84,492
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,087
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 352,018
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 127
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 127
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 349,341
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 335,027
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 306,375
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,652
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,023
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,419
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,872
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,550
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,550
Date of updating data: 16.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 554,920
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 555,081
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 554,920
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 161
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 551,517
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 83,796
D. Služby (účtová skupina 51) 347,942
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 114,153
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 87,458
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 25,336
4. Sociální náklady (527, 528) 1,359
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 762
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,210
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,210
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 654
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,564
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 123,182
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 747
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 614
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 614
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 13
XII. Kurzové zisky (663) 120
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 342
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 46
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 296
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 405
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,969
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,087
Date of updating data: 16.06.2016
Date of updating data: 16.06.2016