Vytvořte fakturu

TCHIBO SLOVENSKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 31.05.2016
Basic information
Obchodní název TCHIBO SLOVENSKO
IČO 31335632
TIN 2020291273
DIČ SK2020291273
Datum vytvoření 06 Listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TCHIBO SLOVENSKO
Prievozská 4
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 29 122 319 €
Zisk 537 338 €
Kapitál 9 802 383 €
Vlastní kapitál 5 764 412 €
Kontaktní informace
Email info@tchibo.sk
webové stránky http://www.tchibo.sk
Telefon(y) +421248227111
Date of updating data: 31.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,287,887
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,202,484
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,021
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,021
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,201,463
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 596,491
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 269,912
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 335,060
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,019,795
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 711,955
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 711,955
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 190,300
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 190,300
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,639,340
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,835,427
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,835,427
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 2,727,279
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 58,377
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 18,257
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,478,200
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 32,864
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,445,336
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 65,608
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 65,608
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,287,887
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,301,750
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 473,465
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 473,465
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 662,883
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 48,895
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 48,895
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,579,169
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,579,169
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 537,338
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,858,329
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,147
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10,147
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 229,659
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 229,659
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,072,455
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,501,306
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,501,306
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 89,658
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 57,506
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 399,748
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,237
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 545,785
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 183,778
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 362,007
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 283
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 127,808
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 127,808
Date of updating data: 31.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 29,110,546
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 29,122,319
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 29,110,546
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,394
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,379
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,285,431
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 17,998,119
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 967,222
D. Služby (účtová skupina 51) 6,992,686
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,849,255
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,323,035
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 487,582
4. Sociální náklady (527, 528) 38,638
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 58,811
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 289,530
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 289,530
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,053
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 14,874
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 111,881
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 836,888
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,161,913
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,381
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,053
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,053
XII. Kurzové zisky (663) 328
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 108,610
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,741
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 106,869
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -105,229
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 731,659
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 194,321
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 231,581
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -37,260
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 537,338
Date of updating data: 31.05.2016
Date of updating data: 31.05.2016