Vytvořte fakturu

EUROKONTOR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EUROKONTOR
IČO 31335772
TIN 2020376897
DIČ SK2020376897
Datum vytvoření 10 Listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROKONTOR
Továrenská 3/B
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 8 305 532 €
Zisk 3 967 €
Kapitál 1 573 775 €
Vlastní kapitál 416 306 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421347725158, +421347725159, +421347743191, +421347743192
Fax(y) 0347731677
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,206,589
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 794,339
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 794,339
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 40,305
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 678,861
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 75,173
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,406,954
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 154,463
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 154,463
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,113,792
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,008,720
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,008,720
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 86,923
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 18,149
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 138,699
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 13,827
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 124,872
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,296
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,200
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 96
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,206,589
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 389,102
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,971
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,971
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 41,525
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 41,525
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 336,639
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 336,639
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,967
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,817,015
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 256,503
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 34,463
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 174,244
12. Odložený daňový závazek (481A) 47,796
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,498,717
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,137,315
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,137,315
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 86,884
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 61,396
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 31,246
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,085
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 167,791
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 61,795
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 61,795
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 472
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 463
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 9
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 8,261,254
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 8,305,532
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,394,895
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,802,359
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 64,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44,278
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,285,653
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,635,285
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,504,191
D. Služby (účtová skupina 51) 2,497,330
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,088,638
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 814,841
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 249,984
4. Sociální náklady (527, 528) 23,813
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 82,099
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 333,578
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 333,578
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 53,410
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,415
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 84,707
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,879
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,560,448
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,253
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 10,746
2. Ostatní náklady (562A) 10,746
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 146
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,361
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,248
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,631
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,664
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,807
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -1,143
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,967
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31335772 TIN: 2020376897 DIČ: SK2020376897
 • Sídlo: EUROKONTOR, Továrenská 3/B, 90101, Malacky
 • Datum vytvoření: 10 Listopad 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  František Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38 18.11.1997
  Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín 911 05 18.11.1997
  Ing. Peter Kuchár Merkurweg 10 Mannheim 683 05 NSR 19.09.2007
  Ing. Miroslav Komenda Centrum I 28/64 Dubnica nad Váhom 018 41 19.09.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  František Štok 1 826 € (26.2%) Hlavná 366 Rohožník 906 38
  Ing. Dušan Hubinák 996 € (14.3%) Hollého 14 Trenčín 911 05
  Ing. Peter Kuchár 1 826 € (26.2%) Merkurweg 10 Mannheim 683 05 NSR
  Berger Slovakia, a.s. 2 324 € (33.3%) Ladce 018 63
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.03.2009Nové sidlo:
   Továrenská 3/B Malacky 901 01
   30.03.2009Zrušené sidlo:
   Jesenského 5 Malacky 901 01
   06.10.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kuchar Merkurweg 10 Mannheim 683 05 NSR Vznik funkcie: 19.09.2007
   Ing. Miroslav Komenda Centrum I 28/64 Dubnica nad Váhom 018 41 Vznik funkcie: 19.09.2007
   05.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Drábik Martina Kukučína 811/66 Beluša 018 61 Vznik funkcie: 07.06.2001
   10.05.2004Nové sidlo:
   Jesenského 5 Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kuchár Merkurweg 10 Mannheim 683 05 Spolková republika Nemecko
   09.05.2004Zrušené sidlo:
   290 Rohožník 906 38
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kuchar Beethovenstrasse 58 Viernheim 685 19 Spolková republika Nemecko
   27.08.2002Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   údržba a opravy motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Berger Slovakia, a.s. IČO: 31 634 273 ul. J. Kráľa Ladce 018 63
   Nový štatutárny orgán:
   František Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38 Vznik funkcie: 18.11.1997
   Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín 911 05 Vznik funkcie: 18.11.1997
   Štefan Drábik Martina Kukučína 811/66 Beluša 018 61 Vznik funkcie: 07.06.2001
   26.08.2002Zrušeny spoločníci:
   PORTLANDCEMENT, a.s. IČO: 31 634 273 Janka Krála Ladce 018 63
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín 911 05
   Ing. Ľubomír Martinka Horeblatie 391 Trenčín Skončenie funkcie: 07.06.2001
   František Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38
   29.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín 911 05
   28.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín 911 05
   19.03.1998Noví spoločníci:
   František Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38
   PORTLANDCEMENT, a.s. IČO: 31 634 273 Janka Krála Ladce 018 63
   Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín 911 05
   Ing. Peter Kuchar Beethovenstrasse 58 Viernheim 685 19 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín 911 05
   Ing. Ľubomír Martinka Horeblatie 391 Trenčín Skončenie funkcie: 07.06.2001
   František Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38
   18.03.1998Zrušeny spoločníci:
   František Štok 389/3 Rohožník
   Ing. Peter Kuchar Waldstrasse 22B Viernheim Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Gábor 389/3 Rohožník
   13.09.1995Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kuchar Waldstrasse 22B Viernheim Spolková republika Nemecko
   12.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Monika Kuchar Waldstrasse 22B Viernheim SRN
   Ing. Peter Kuchar Waldstrasse 22B Viernheim Spolková republika Nemecko
   06.12.1993Nové predmety činnosti:
   prenájom dopravných prostriedkov
   04.10.1993Noví spoločníci:
   František Štok 389/3 Rohožník
   10.11.1992Nové obchodné meno:
   EUROKONTOR s.r.o.
   Nové sidlo:
   290 Rohožník 906 38
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   požičovňa /prenájom/ osobných a nákladných motorových vozidiel
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v medzinárodnej doprave
   obstarávanie prepravy zásielok
   verejná cestná nákladná doprava
   vnútroštátne zasielateľstvo
   Noví spoločníci:
   Monika Kuchar Waldstrasse 22B Viernheim SRN
   Ing. Peter Kuchar Waldstrasse 22B Viernheim Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Gábor 389/3 Rohožník