Vytvořte fakturu

MAMUT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MAMUT
IČO 31336094
TIN 2020358813
DIČ SK2020358813
Datum vytvoření 17 Listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAMUT
Cintorínska 32
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 087 324 €
Zisk 157 736 €
Kapitál 6 769 934 €
Vlastní kapitál 5 431 855 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252920493, +421252920494
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,453,859
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,837,959
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 68
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 68
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,976,935
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 567,383
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,189,910
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 122,415
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 13,480
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 83,747
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 860,956
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 860,956
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 602,455
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 50,318
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 33,685
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,685
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,484
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 149
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 552,137
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,263
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 549,874
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13,445
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,918
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 5,527
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,453,859
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,413,773
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 290,279
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,925,925
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,925,925
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 157,736
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,032,336
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 960,537
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,191
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 958,346
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 68,037
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 28,485
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,485
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,239
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,695
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,844
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,832
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,942
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,762
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,762
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 7,750
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 7,750
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,819,442
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,087,324
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,079,576
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,748
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 932,060
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 93,826
D. Služby (účtová skupina 51) 152,133
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 209,549
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 161,225
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 45,125
4. Sociální náklady (527, 528) 3,199
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 29,689
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 412,247
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 412,247
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 34,616
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 155,264
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 833,617
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 732,118
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 731,409
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 731,409
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 709
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 709
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 693,174
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 689,991
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,751
2. Ostatní náklady (562A) 1,751
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,432
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 38,944
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 194,208
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 36,472
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 36,472
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 157,736
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015