Vytvořte fakturu

Linea - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Linea
IČO 31336221
TIN 2020351311
DIČ SK2020351311
Datum vytvoření 17 Listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Linea
Nákovná 5
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 185 998 €
Zisk -1 811 €
Kapitál 94 026 €
Vlastní kapitál 21 061 €
Kontaktní informace
Email info@lineaba.sk
webové stránky http://www.lineaba.sk
Telefon(y) +421245525487, +421245525485, +421245525484
Mobile(y) +421903790768
Fax(y) 0245525485
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 169,394
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 62,341
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 62,341
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 62,341
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 105,276
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 92,313
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 92,313
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 9,589
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 9,520
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,520
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 69
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,374
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,060
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,314
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,777
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,777
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 169,394
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,185
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,597
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,597
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,739
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 191,387
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -188,648
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,811
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 150,209
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,825
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,825
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 147,384
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 11,662
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,662
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 131,380
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 868
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 733
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,741
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 196,147
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 185,998
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 176,998
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 9,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 185,985
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 108,165
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 21,811
D. Služby (účtová skupina 51) 13,106
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 24,428
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 17,552
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,139
4. Sociální náklady (527, 528) 737
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,018
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 17,434
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 17,434
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,916
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,149
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,149
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,013
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 341
2. Ostatní náklady (562A) 341
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,672
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -864
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -851
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,811
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015