Vytvořte fakturu

de ADDA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.05.2016
Basic information
Obchodní název de ADDA
IČO 31336400
TIN 2020326352
DIČ SK2020326352
Datum vytvoření 25 Listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo de ADDA
Stará Vajnorská 27/a
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 935 584 €
Zisk 7 066 €
Kapitál 1 457 841 €
Vlastní kapitál 645 224 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244634749, 0244456472
Fax(y) 0244453260
Date of updating data: 18.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,538,840
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,021,717
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,021,717
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 210,321
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 688,794
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 122,602
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 516,479
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 136,436
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 87,386
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 49,050
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 107,392
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 1,099
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,099
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 106,293
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 310,591
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 303,448
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 303,448
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,143
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -37,940
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) -905
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -37,035
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 644
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 644
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,538,840
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 651,216
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 72,746
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 72,746
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 6,196
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,162
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,162
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 563,046
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 621,991
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -58,945
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,066
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 711,826
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 432,353
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 12,050
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 12,050
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,239
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 418,064
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 36,105
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 243,202
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 155,448
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 155,448
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,944
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,266
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 17,991
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,358
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33,195
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 166
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 166
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 175,798
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 175,798
Date of updating data: 18.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 886,534
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 935,584
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 871,573
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 49,050
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,600
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,361
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 891,825
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 290,224
D. Služby (účtová skupina 51) 239,519
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 277,005
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 199,587
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 68,318
4. Sociální náklady (527, 528) 9,100
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,988
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 69,276
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 69,276
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,813
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 43,759
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 390,880
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 33,813
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 31,541
2. Ostatní náklady (562A) 31,541
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 20
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,252
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -33,813
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,946
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,066
Date of updating data: 18.05.2016
Date of updating data: 18.05.2016