Vytvořte fakturu

BRENNTAG SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.12.2016
Basic information
Obchodní název BRENNTAG SLOVAKIA
IČO 31336884
TIN 2020293561
DIČ SK2020293561
Datum vytvoření 26 Listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BRENNTAG SLOVAKIA
Glejovka 15
90203
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 33 656 167 €
Zisk 639 049 €
Kapitál 15 282 941 €
Vlastní kapitál 6 894 036 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0336411221, 0336411222, 0336412349, 0336413867, 0336413991, 0336485111, 0336485720, 0336485721, 0336
Date of updating data: 05.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 15,388,937
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,596,281
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 9,331
2. Software (013) - /073, 091A/ 5,939
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 3,392
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,586,950
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 307,621
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,956,452
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 908,271
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 166,592
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 111,214
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 136,800
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,729,071
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,085,460
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,051,653
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 33,807
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,481,426
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,398,449
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,532
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,308,917
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 36,656
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 46,321
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 162,185
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,714
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 153,471
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 63,585
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 57,959
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 5,626
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,388,937
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,479,592
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 4,218,184
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 4,218,184
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 104,780
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 421,818
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 421,818
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,095,761
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,095,761
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 639,049
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,909,345
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 825,103
12. Odložený daňový závazek (481A) 825,103
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 13,550
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 13,550
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,717,813
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,066,449
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 313,332
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,400
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,749,717
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,216,162
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 110,942
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 73,485
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 248,555
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 2,220
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 230,684
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 38,539
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 192,145
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,122,195
Date of updating data: 05.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 33,656,154
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 33,656,167
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 33,198,059
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 397,389
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 12,400
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48,319
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,699,112
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 26,497,235
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 440,439
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 8,521
D. Služby (účtová skupina 51) 2,193,636
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,642,228
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,913,306
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 642,208
4. Sociální náklady (527, 528) 86,714
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 50,936
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 603,939
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 603,939
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 67,603
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 194,575
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 957,055
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,455,617
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 181,827
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 13
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 13
XII. Kurzové zisky (663) 90,045
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 91,769
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 291,330
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 68,850
2. Ostatní náklady (562A) 68,850
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 88,637
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 116,387
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 17,456
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -109,503
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 847,552
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 208,503
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 223,920
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -15,417
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 639,049
Date of updating data: 05.12.2016
Date of updating data: 05.12.2016