Vytvořte fakturu

HYDROCOOP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.12.2016
Basic information
Obchodní název HYDROCOOP
IČO 31336949
TIN 2020300040
DIČ SK2020300040
Datum vytvoření 03 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HYDROCOOP
Dobšinského 32
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 664 975 €
Zisk 3 597 €
Kontaktní informace
Email hydrocoop@hydrocoop.sk
Telefon(y) 0245640927, 0245522116
Fax(y) 0245640927
Date of updating data: 14.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 551,374
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 66,895
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 66,895
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 66,895
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 470,228
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 78,652
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 78,652
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 34,232
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 34,232
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,232
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 275,366
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 275,011
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 275,011
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 120
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 235
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 81,978
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,104
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 80,874
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 14,251
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 283
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11,035
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,933
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 551,374
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 167,214
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 99,585
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 99,585
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,854
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,973
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,973
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 53,205
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 53,205
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,597
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 383,360
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 50,361
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 11,017
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 81
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 39,263
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 313,113
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 50,594
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,594
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 208,184
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 13,500
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,101
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,721
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,013
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 19,886
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,385
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,501
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 800
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 800
Date of updating data: 14.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 664,991
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 664,975
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 662,374
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -10,764
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,783
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,582
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 640,371
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 22,398
D. Služby (účtová skupina 51) 228,438
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 351,302
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 246,594
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 89,079
4. Sociální náklady (527, 528) 15,629
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,356
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,651
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,651
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -16,820
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,046
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,604
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 400,774
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,141
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,813
2. Ostatní náklady (562A) 1,813
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 114
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 16,214
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,126
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,478
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,597
Date of updating data: 14.12.2016
Date of updating data: 14.12.2016