Vytvořte fakturu

NONO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 19.08.2016
Basic information
Obchodní název NONO
IČO 31337066
TIN 2020319037
DIČ SK2020319037
Datum vytvoření 30 Listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NONO
Záhradnícka 6
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 339 901 €
Zisk 4 618 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.nono.sk
Telefon(y) +421243429674
Mobile(y) +421903761130
Fax(y) 0243423106
Date of updating data: 19.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 393,690
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 16,681
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 16,681
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 16,681
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 376,267
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 275,325
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 275,325
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 32,169
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 26,382
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,382
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,787
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 68,773
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 68,662
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 111
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 742
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 407
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 335
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 393,690
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 54,979
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 70,500
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -27,839
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -27,839
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,618
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 337,752
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 947
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 947
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 334,332
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 84,131
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 84,131
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 246,746
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,295
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 747
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,413
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,272
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,272
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 201
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 959
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 959
Date of updating data: 19.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 318,497
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 339,901
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 86,496
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 232,001
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,404
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 332,936
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 92,613
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,608
D. Služby (účtová skupina 51) 206,731
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 16,517
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,112
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,299
4. Sociální náklady (527, 528) 1,106
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 434
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,337
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,337
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 696
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,965
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,545
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 80
XII. Kurzové zisky (663) 80
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,467
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 60
2. Ostatní náklady (562A) 60
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 15
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,392
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,387
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,578
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,618
Date of updating data: 19.08.2016