Vytvořte fakturu

SLOVENERGO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Obchodní název SLOVENERGO
IČO 31337091
TIN 2020314912
DIČ SK2020314912
Datum vytvoření 07 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVENERGO
Ružová dolina 10
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 436 068 €
Zisk 165 476 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421255645538, +421255645537, +421255645530
Fax(y) 0255645538
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,181,111
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 95,266
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 95,266
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12,834
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 82,432
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,078,080
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 445,836
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 445,836
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,552,290
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,397,058
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,397,058
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53,332
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 101,900
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 79,954
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,292
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 74,662
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,765
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 15
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,728
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 22
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,181,111
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 885,259
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 165,970
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 165,970
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 23,282
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 23,282
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 530,531
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 530,531
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 165,476
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,295,852
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,904
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 5,029
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,875
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 10,389
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 10,389
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,510,200
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,381,938
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,381,938
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,980
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,434
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 53,735
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 63,113
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 29,859
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 29,859
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,736,500
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 10,027,986
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 10,436,068
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,777,988
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 249,998
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 367,653
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40,429
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,140,693
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 8,914,945
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 21,340
D. Služby (účtová skupina 51) 698,435
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 180,765
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 131,984
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 300
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 44,239
4. Sociální náklady (527, 528) 4,242
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,328
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 28,718
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 43,718
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -15,000
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 153,252
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 73,792
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 67,118
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 295,375
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 393,266
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,263
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 157
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 157
XII. Kurzové zisky (663) 11,106
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72,791
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 50,123
2. Ostatní náklady (562A) 50,123
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 8,309
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 14,359
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -61,528
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 233,847
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 68,371
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 68,371
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 165,476
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015