Vytvořte fakturu

IBM Slovensko, - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.11.2016
Basic information
Obchodní název IBM Slovensko, - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku
IČO 31337147
TIN 2020300337
DIČ SK7020000405
Datum vytvoření 07 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IBM Slovensko, - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku
Mlynské Nivy 49
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 151 840 864 €
Zisk 10 016 901 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0800100003, 0249541111, 0249748001
Fax(y) 0249541122
Date of updating data: 09.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 71,413,007
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,719,858
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 20,656
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 20,656
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,690,239
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 936,845
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,730,162
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 23,232
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 8,963
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 8,963
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 59,205,055
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 11,460
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 11,460
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 8,051,538
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,638,379
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 413,159
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 50,389,907
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 39,342,107
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,785,746
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,556,361
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 1,727,548
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,126,123
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,194,129
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 752,150
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,625
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 742,525
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,488,094
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,115,418
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 372,676
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 71,413,007
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,965,730
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,314,081
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,314,081
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 974,982
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 974,982
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,659,766
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,659,766
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,016,901
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,903,803
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,340,542
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 7,237,454
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 7,237,454
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 103,088
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 765,831
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 765,831
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 33,711,301
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 14,725,681
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,725,681
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 15,782,483
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,571,501
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 948,430
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 682,401
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 805
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,086,129
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 570,690
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,515,439
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 12,543,474
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 87,060
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 4,829,686
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 7,626,728
Date of updating data: 09.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 153,208,233
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 151,840,864
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 29,561,423
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 119,788,676
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 134,185
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,356,580
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 147,043,256
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 30,980,384
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,311,331
D. Služby (účtová skupina 51) 76,369,553
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 32,685,712
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 24,925,606
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 15,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,107,193
4. Sociální náklady (527, 528) 637,913
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,817,416
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,817,416
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 275,283
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 65,702
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,537,875
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,797,608
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 40,688,831
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,750,666
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 6,300,000
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 6,300,000
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,367,369
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,367,369
XII. Kurzové zisky (663) 83,297
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,276,414
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 493,854
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 493,854
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 741,233
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 41,327
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 6,474,252
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,271,860
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,254,959
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,307,633
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -52,674
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,016,901
Date of updating data: 09.11.2016
Date of updating data: 09.11.2016