Vytvořte fakturu

MERCK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.10.2016
Basic information
Obchodní název MERCK
IČO 31338101
TIN 2020333678
DIČ SK2020333678
Datum vytvoření 26 Listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MERCK
Dvořákovo nábrežie 4
81006
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 34 612 487 €
Zisk 766 223 €
Kapitál 14 803 111 €
Vlastní kapitál 10 053 703 €
Kontaktní informace
Email slovakia@merckgroup.com
Telefon(y) 0444391158, 0249267111, 0249267222, 0249267276
Mobile(y) 0905624286
Fax(y) 0249267777
Date of updating data: 18.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 13,641,305
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 436,500
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 436,500
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 308,804
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 127,696
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,092,304
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,437,900
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,437,900
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 210,638
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 210,638
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,435,350
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,014,110
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,014,110
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 2,412,062
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,178
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,008,416
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 767
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,007,649
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 112,501
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 112,501
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,641,305
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,624,310
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,494,544
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,494,544
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 230,414
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 249,454
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 249,454
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 7,883,675
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 7,883,675
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 766,223
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,016,995
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 37,232
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 37,232
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 56,511
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 56,511
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 829,654
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 265,485
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 265,485
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 61
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 564,108
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,066,011
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 92,048
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 973,963
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 27,587
Date of updating data: 18.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 32,833,871
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 34,612,487
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 26,612,528
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,221,343
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 700
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,777,916
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,208,633
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 24,769,437
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 235,160
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -7,700
D. Služby (účtová skupina 51) 3,775,335
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,160,942
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,117,502
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 882,653
4. Sociální náklady (527, 528) 160,787
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 103
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 107,410
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 107,410
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 0
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 167,946
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,403,854
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,061,639
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 227
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 79
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 79
XII. Kurzové zisky (663) 148
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,035
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8,469
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 8,469
2. Ostatní náklady (562A) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 393
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,173
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,808
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,384,046
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 617,823
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 640,657
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -22,834
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 766,223
Date of updating data: 18.10.2016
Date of updating data: 18.10.2016