Vytvořte fakturu

ČERNAK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.06.2016
Basic information
Obchodní název ČERNAK
IČO 31338283
TIN 2020317354
DIČ SK2020317354
Datum vytvoření 16 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ČERNAK
Priemyselná 6
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 51 839 €
Zisk 3 383 €
Kapitál 101 979 €
Vlastní kapitál 96 276 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911051666
Date of updating data: 13.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 106,516
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 53,008
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 11,795
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 11,795
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 41,213
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,371
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 33,127
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,715
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 49,864
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,521
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,858
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,830
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,607
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 56
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 42,343
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 25
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 42,318
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,644
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,644
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 106,516
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 99,889
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 832
2. Ostatní fondy (427, 42X) 832
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 88,370
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 88,370
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,383
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,627
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 401
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 401
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,226
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,824
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,824
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 767
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 489
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,146
Date of updating data: 13.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 51,801
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 51,839
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 51,801
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 47,841
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,853
D. Služby (účtová skupina 51) 21,338
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 16,299
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,006
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,226
4. Sociální náklady (527, 528) 67
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 630
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,467
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,467
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 254
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,998
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,610
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 538
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 538
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 535
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 192
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 192
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 346
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,344
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,383
Date of updating data: 13.06.2016
Date of updating data: 13.06.2016