Vytvořte fakturu

Zero - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Zero
IČO 31338682
TIN 2020328794
DIČ SK2020328794
Datum vytvoření 23 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Zero
Staré Grunty 16
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 226 915 €
Zisk -26 584 €
Kapitál 648 288 €
Vlastní kapitál 265 302 €
Kontaktní informace
Email zero@zero.sk
webové stránky http://www.zero.sk
Telefon(y) +421248207311
Fax(y) 0248207316
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 482,331
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,072
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,072
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,072
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 474,799
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 19,047
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 18,840
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 62
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 145
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 59,854
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 57,882
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57,882
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,972
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 395,898
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,089
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 394,809
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,460
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,460
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 482,331
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 198,180
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,673
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,673
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 213,452
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 333,647
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -120,195
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,584
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 284,151
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,022
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,022
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 273,164
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 255,541
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 255,541
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,976
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,058
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,732
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,857
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,965
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,965
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,227,776
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,226,915
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,019,634
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 55,653
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 152,489
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -954
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 93
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,249,259
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 863,164
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 64,273
D. Služby (účtová skupina 51) 172,411
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 136,134
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 98,280
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 34,516
4. Sociální náklady (527, 528) 3,338
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,523
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,024
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,024
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,730
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -22,344
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 126,974
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 633
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 104
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 104
XII. Kurzové zisky (663) 529
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,975
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,199
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 776
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,342
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -23,686
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,898
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,898
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -26,584
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015