Vytvořte fakturu

N O V - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.07.2016
Basic information
Obchodní název N O V
IČO 31338895
TIN 2020343380
DIČ SK2020343380
Datum vytvoření 30 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo N O V
Antolská 3721/4
85107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 530 868 €
Zisk 44 983 €
Kapitál 4 027 112 €
Vlastní kapitál 527 977 €
Kontaktní informace
Email info@nov.sk
Telefon(y) 0243633951
Fax(y) 0243291621
Date of updating data: 08.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,406,428
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 554,218
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 42,400
2. Software (013) - /073, 091A/ 38,463
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 3,937
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 507,814
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 97,197
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 337,998
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 72,619
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 4,004
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 4,004
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,846,190
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 59,028
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,261
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 45,767
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,202,034
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,965,228
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,965,228
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 159,913
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,386
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 53,507
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,585,128
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 755
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,584,373
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,020
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,020
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,406,428
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 130,725
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 73,028
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 73,028
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,303
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,303
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,411
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,411
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 44,983
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,264,360
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 73,909
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 19,538
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10,657
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 43,714
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 239,636
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,669,598
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,592,588
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,592,588
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 1,887,887
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 69,063
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 61,498
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 35,736
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,826
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 56,017
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 56,017
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 225,200
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 11,343
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 11,343
Date of updating data: 08.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,531,377
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,530,868
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,681,017
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 6,470
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,742,242
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 79,983
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,156
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,420,142
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,098,692
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 560,940
D. Služby (účtová skupina 51) 2,653,391
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 973,111
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 706,891
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 249,142
4. Sociální náklady (527, 528) 17,078
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,995
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 107,123
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 107,123
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,017
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 7,179
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,694
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 110,726
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,116,706
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 507
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 488
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 488
XII. Kurzové zisky (663) 19
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 52,589
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 38,861
2. Ostatní náklady (562A) 38,861
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,809
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,919
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -52,082
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 58,644
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 13,661
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 13,661
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 44,983
Date of updating data: 08.07.2016
Date of updating data: 08.07.2016